🎁 DARMOWA BUTELKA NA START? KLIKNIJ TUTAJ 🎁

Regulamin Usługi. Przetwarzanie Danych.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.modernwineclub.pl i jest prowadzona przez spółkę MODERNWINECLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Rolników 361 44-141 Gliwice, NIP 6312693654, w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie nazywana „Witryną”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Witryny przez Klientów, w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa, w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenie numer Nr IV/ 1099/B/7/2020 wydane na okres od 15.10.2020 do 14.10.2022 przez Prezydenta miasta Gliwice .
 4. Napoje alkoholowe oferowane za pośrednictwem Witryny, dostarczane są jedynie na imprezy zamknięte organizowane przez klienta w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu, określonych w umowie sprzedaży produktów.
 5. Zamówienia poprzez Witrynę mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:
  1) Administrator danych osobowych – Operator Witryny MODERNWINECLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Rolników 361 44-141 Gliwice, NIP 6312693654
  2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
  3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;
  4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Operatorem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5) Konto – funkcjonalność Witryny umożliwiająca dokonywanie zakupów towarów, dostęp do historii zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, podgląd realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  6) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Witryny, a w szczególności dokonuje zakupów w Witrynie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
  7) Operator – Spółka MODERNWINECLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Rolników 361 44-141 Gliwice, NIP 6312693654, e-mail: [email protected].
  8) Subskrypcja – usługa polegająca na dostarczeniu wybranych produktów z oferty dostępnej w Witrynie na imprezy zamknięte organizowane cyklicznie w czasie i miejscu wyznaczonym przez Klienta.
  9) Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny, dostępny na stronie internetowej modernwineclub.pl oraz w siedzibie Operatora;
  10) Witryna – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.modernwineclub.pl.
  11) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Witryny, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w ofercie dostępnej w Witrynie w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów a w przypadku produktów będących napojami alkoholowymi także czas i miejsce organizowanej imprezy zamkniętej.

  §2
  Zasady korzystania ze sklepu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na możliwości założenia przez Klienta oraz Klienta konta w Witrynie, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Witrynie;
 2. Rejestracja Konta w Witrynie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem www.modernwineclub.pl zaakceptowaniu Regulaminu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Witrynie poprzez wciśnięcie ikony Załóż konto.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Witrynie, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Witrynie, Klient może zalogować się do Witryny podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .
 6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Witrynie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Witrynie.
 7. W celu usunięcia indywidualnego konta w Witrynie, należy skorzystać z opcji usuń konto  dostępnej w panelu klienta pod adresem www.modernwineclub.pl
 8. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Witryny, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Witrynie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  1) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:
  a. Mozilla Firefox
  b. Opera
  c. Google Chrome
  d. Internet Explorer
  e. Safari
  3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 9. Klient zobowiązuje się do:
  1) korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  2) korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3) korzystania ze Witryny zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
  4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Witrynie, jak i zachowania ich poufności.
 10. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie natychmiastowo w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Witrynie.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Witrynie osobom trzecim.


  §3
  Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Witrynie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Witrynie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Witrynie za pośrednictwem Witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.
 3. Zamówienia na produkty dostępne w Witrynie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Witryny w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Witryny, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce Koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku Koszyk.
 5. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz  ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Zamów i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.
 6. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe miejsca dostawy Zamówienia. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych na imprezę zamkniętą należy wskazać dodatkowo czas i miejsce przedmiotowej imprezy zamkniętej.
 8. Klient może składać zamówienia na Subskrypcję produktów na imprezy cykliczne, określając w umowie częstotliwość organizowania imprez zamkniętych, ich czas oraz miejsce.
 9. Jeśli Klient wykupił subskrypcję produktów na imprezy organizowane cyklicznie, w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Witrynie, subskrypcja jest kontynuowana do czasu jej zakończenia. Klient zobowiązany jest do płatności za przesyłane w ramach subskrypcji produkty oraz koszty ich dostawy. Operator zachowuje prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta do czasu zakończenia subskrypcji, w niezbędnym do wykonania usługi zakresie.
 10. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 11. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 12. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia w dowolnej chwili do czasu uzyskania statusu „w realizacji”.


  §4
  Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w Witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Witrynie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Witrynie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Witrynie, wprowadzania do Witryny nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 5. Zmiany cen produktów w Witrynie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.


  §5
  Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
  1) Gotówką za pobraniem przy dostarczeniu przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,
  2) Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:
  a. bezpośredni przelew na rachunek Operatora,
  b. płatności kartą Visa i Mastercard
  c. autoryzację płatności w systemach:
  – Twisto;
  – Blik;

§6
Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione Produkty są dostarczane pod wskazany w umowie adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.
 2. Produkty wysyłane są do Klienta w ciągu dwóch dni roboczych. Produkty zamówione przed 11:30 czasu lokalnego, wysyłane są jeszcze tego samego dnia.
 3. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
 4. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
 5. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Witryny, po wyborze formy dostawy.
 6. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informację o możliwości reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji. Wzory formularzy są jedynie przykładami i nie są dla Klienta wiążące.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymanie elektronicznej faktury VAT bez podpisu.
 8. W przypadku dostawy produktów na imprezy cykliczne, produkty będą dostarczane do Klienta w przewidzianych umową terminach.
 9. Operator zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
 10. Operator zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn, Operator złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy oraz zwrotu. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt. 


  §7
  Reklamacje

 1. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w Witrynie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
 2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny pod mailem [email protected], który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.
 6. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określone są w zakładce Kontakt znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem www.modernwineclub.pl . Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.


  §8
  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do mowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora.
 6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
 8. W przypadku odstąpienia od Subskrypcji produktów, Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Subskrypcji.
 9. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 10. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 12. Szczegóły trybu postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, określone są w zakładce Kontakt znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem modernwineclub.pl
 13. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza odstąpienia od umowy pod adresem e-mail [email protected], który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.


  §9
  Wymiana produktów

 1. Każdy Klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Witrynie produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Witrynie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).
 2. Wymianie nie podlegają nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Operatora, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Operatora wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.
 5. Szczegóły tryb postępowania w przypadku chęci wymiany produktu, określone są w zakładce Kontakt znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem www.modernwineclub.pl


  §10
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

  §11
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Klienta ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową.
 6. Operator jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Witrynie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym www.modernwineclub.pl


  §12
  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Witryny w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem www.modernwineclub.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny, odnoszące się do produktów prezentowanych w Witrynie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Witrynie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Witryny następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Witrynie treści zawartej umowy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
  1) Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Witryny wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
  2) O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Witrynie Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
  3) Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  4) Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Witrynie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Witrynie.
  5) W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
  6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
  7) Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
  8) W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
Group
Czy masz ukończone 18 lat?
Tak
Nie
Aby wejść na stronę musisz być pełnoletni
Koszyk
Cookie policy

Wykorzystujemy pliki cookies własne i stron trzecich w celu doskonalenia jakości obsługi oraz ulepszenia usług na podstawie analizy nawigacji na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację plików cookies.